Rapport rekenkamercommissie: Armoedebeleid Westland effectiever uitvoeren

Redactie 11-10-2017

Het armoedebeleid in Westland moet effectiever worden uitgevoerd dan tot nu toe is gedaan. Daartoe heeft de rekenkamercommissie van Westland aanbevelingen gedaan in het onderzoeksrapport dat dinsdagavond in de gemeenteraad is besproken.

Hoewel de gemeente tal van goede regelingen in huis heeft om minima te steunen, blijken veel rechthebbenden hiervan geen gebruik te maken. Genoemde reden: veel ondersteuningsmaatregelen zijn simpelweg (nog steeds) onbekend in Westland. Daarnaast blijft een grote groep minima – werkenden zonder uitkering – bij de gemeente geheel buiten beeld. Maar juist voor deze gezinnen bestaan ook tal van regelingen die hen gemakkelijker kunnen laten deelnemen aan het gewone leven.

Verder blijken regelingen niet goed aan te sluiten op de gestelde doelen in het armoedebeleid. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld het vergroten van de zelfredzaamheid en het vinden van betaald werk.

Haperend beleid
Westland Verstandig (WV) vraagt zich bij de bespreking van het rapport af hoe het college zo positief over het rapport kan zijn. “Er staan veel kritische opmerkingen in het rapport. Veel hapert en het beleid functioneert slecht. Het mankement is dat beleid ontbreekt, bijvoorbeeld een minimabeleid gericht op kinderen, of een beleid voor chronisch zieken.’’

Nico de Gier van de Partij van de Arbeid wijst erop dat de informatie naar de doelgroepen in begrijpelijke taal moet worden gedaan. “Nu bestaan er te moeilijke teksten.’’ Doelgroepen haken daardoor makkelijk af en missen op die manier ondersteuning. 

Doelgroepen
De commissie schrijft verder in het rapport dat er onvoldoende wordt gedacht vanuit doelgroepen met specifieke behoeften. Zij noemt daarbij chronisch zieken en jong volwassenen als voorbeeld. Omdat er te weinig onderscheid tussen de groepen wordt gemaakt, sluit het beleid niet goed aan op de behoefte. Ook blijkt de integrale aanpak van armoede die de gemeente voorstaat, ondermaats uit te pakken. Om een integrale aanpak mogelijk te maken, is het sociaal domein ingesteld. Daarin zitten verschillende partners zoals Vitis Welzijn, de stichting Leergeld en kerken om enkele voorbeelden te noemen. Zij bedienen verschillende doelgroepen, maar hebben onderling amper contact. Waardoor van een integrale aanpak geen sprake is.

Overnemen
Wethouder Marga de Goeij wil de aanbevelingen overnemen. Zo is het de bedoeling dat de uiteenlopende doelgroepen beter in beeld komen. Verder gaat de gemeente voor grotere bekendheid van de regelingen in Westland zorgen en wordt een aanspreekpunt in een fysieke locatie aangesteld die de mensen uit de doelgroepen verder kan helpen. Ook neemt de gemeente de regierol op zich om de contacten tussen de verschillende partners in het sociaal domein te bevorderen. Tenslotte is het volgens de commissie noodzakelijk dat de raadsleden beter op de hoogte worden gehouden van het beleid, de uitvoering ervan en de verantwoording. De raad krijgt de benodigde informatie nu te versnipperd aangeboden en bij de informatieverstrekking wordt vooral op kwantiteit gelet. Hierdoor wordt de raad belemmerd hun controlerende en sturende taken optimaal uit te voeren.

Duijsens heeft er bij de wethouder op aangedrongen de raad nog deze coalitieperiode te informeren over de uitvoering van de aanbevelingen. De wethouder onderkent de geschetste problemen en heeft toegezegd de raad in de commissie in februari te informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.